Present perfect

Present perfect - czas przeszły dokonany

Present perfect to połączenie przeszłości z teraźniejszością.

Używa się go do wyrażenia: czynności dopiero co zakończonej, której skutki trwają lub są zauważalne (często w tym przypadku używa się przysłówka just - właśnie), czynności zakończonej, której czas wykonania nie jest określony, gdyż istotny jest sam fakt, że dana czynność została wykonana, czynności dokonanej w czasie przeszłym - nieokreślonym, której skutki nadal trwają lub są zauważalne, czynności dokonanej w trwającym jeszcze przedziale czasowym, czynności nadal wykonywanej (przysłówki for - przez, od jakiegoś czasu - określa jak długo; since - od - określa od kiedy ).


Present perfect - zdania twierdzące
I have been to Poland
You have been to Poland
We have been to Poland
They have been to Poland

He has been to Poland
She has been to Poland
(It) has been to Poland


Present perfect - zdania pytające
Have I been to Poland?
Have you been to Poland?
Have we been to Poland?
Have they been to Poland?

Has he been to Poland?
Has she been to Poland?
Has it been to Poland?


Present perfect - zdania zaprzeczające
I have not been to Poland
You have not been to Poland
We have not been to Poland
They have not been to Poland

He has not been to Poland
She has not been to Poland
It has not been to Poland


Skróty: has not = hasn`t; have not = haven`t

Charakterystyczne określenia czasowe: since, for, just, yet, already, recently, ever.

Present Continuous


Present Continuous -czas teraźniejszy ciągły


Czas Present Continuous stosuje się w przypadku: czynności trwającej obecnie, czynności wykonywanej obecnie, czynności wykonywanej w określony sposób tymczasowo lub w drodze wyjątku, z czasownikami opisującymi zachodzące zmiany lub trwające procesy dla podkreślenia ich ciągłości, z przysłówkami: always, constantly, continually lub forever dla podkreślenia czynności powtarzającej się, czynności zaplanowanej w nieodległej przyszłości (w tym przypadku należy zastosować wyrażenie czasowe określające czas wykonania danej czynności, gdyż może ona zostać zinterpretowana jako czynność trwająca w chwili obecnej).


Present Continuous - zdania twierdzące:
I am going
He is going
She is going
It is going

We are going
You are going
They are going


Present Continuous - zdania pytające:
Am I going
Is he going
Is she going
Is it going

Are we going
Are you going
Are they going


Present Continuous - zdania przeczące:
I am not going
He is not going
She is not going
It is not going

We are not going
You are not going
They are not going


Skrót form przeczących: is not = isn`t; are not = aren`t


Charakterystyczne dla czasu Present Continuous jest dodawanie do głównego czasownika końcówki -ing.


W przypadku czasowników zakończonych literą -e podczas dodawania końcówki -ing opuszcza się ją, np. compare - comparing; glare - glaring; stare - staring.
Są także czasowniki kończące się literą -e, w przypadku których nie opuszcza się jej tworząc czas present participle: age -ageing; agree -agreeing; disagree - disagreeing; dye -dyeing; free - freeing; knee - kneeing; referee -refereeing; singe - singeing; tiptoe - tiptoeing.
Tworząc present participle dla czasowników zakończonych literami -ie należy zastępować je literami -ying: tie - tying; die - dying; lie - lying.
Czasowniki jednosylabowe oraz niektóre dwusylabowe, które kończą się spółgłoską przed którą znajduje się samogłoska, podczas dodawania końcówki -ing wymagają podwojenia spółgłoski: set - setting; nod - nodding; control - controlling.

Nauka angielskiego